สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เป็นการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านบทร้อยกรองเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า ซึ่งมีคุณค่าด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม และให้ข้อคิดในการขยันศึกษาเล่าเรียน ผู้ที่นำไปปฏิบัติจะประสบความสุขความเจริญในชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ท 5.1 ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง           

ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้                                                          

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

เขียนวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านบทร้อยกรองเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า ได้                    

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ ๓ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า     

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน   

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน 17 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)