สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าใจความหมายของคำ ประโยค และข้อความ เป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่าน ช่วยให้อ่านได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สามารถถอดคำประพันธ์ และเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 1.1   ๕/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการอธิบายความหมาย ของคำ ประโยค และข้อความได้                                               

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

เขียนอธิบายความหมาย ของคำ ประโยค และข้อความจากเรื่องที่อ่านได้                              

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง การอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความ                 

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความ    

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความ 16 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)