สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ควรอ่านให้มีสำเนียงเสียงที่สูง ต่ำ หนัก เบา ยาว สั้น     มีการเอื้อนเสียง ทอดเสียง และเน้นสัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ น้ำเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกรอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 1.1   ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง                                                  

ป.๕/8 มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ได้                                              

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ได้                                                    

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการทำใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑               

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ของนักเรียน                      

3 ประเมินการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองประเภท กาพย์ยานี ๑๑ 11 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)