สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำอุทาน เป็นคำที่แสดงอารมณ์ หรือความรู้สึกของผู้พูด จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำอุทาน สามารถนำไปใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของคำอุทานได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. แต่งประโยคโดยใช้คำอุทานได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. เห็นความสำคัญของการใช้คำอุทานให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการทำใบงานที่ ๑๒ เรื่อง คำอุทาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง คำอุทานสื่อสารอารมณ์ 10 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)