สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและดูสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ผู้รับสารต้องจับใจความ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ รู้จักแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถบอกคุณค่าประโยชน์ข้อคิด ความรู้และกลวิธีต่าง ๆ ที่ได้จากการฟัง การดู  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๓.๑ ป.๕/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

ท ๓.๑ ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่าง ๆ 9 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)