สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     คำหรือข้อความหรือเรื่องที่มีความหมายโดยนัย จะไม่สื่อความหมายตรงตัวจากสิ่งที่เขียน ต้องอาศัยการตีความจากคำหรือบริบท จึงจะเข้าใจความหมายหรือเจตนาของเนื้อความได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๑.๑ ป.๕/๓ การอธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

จุดประสงค์                                                                                                                 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกหลักการอธิบายความหมายโดยนัยได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. เขียนอธิบายความหมายโดยนัยได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. ตระหนักถึงความสำคัญของคำในภาษาไทยที่มีต่อการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการทำใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย 5 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)