สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนจดหมาย เป็นการเขียนสื่อสารแทนการพูดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผู้เขียนจึงต้องเลือกใช้ถ้อยคำภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับ เขียนด้วยลายมือสะอาดเป็นระเบียบ และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๒.๑ ป.๕/๕ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

 ท ๒.๑ ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน

 จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                       

 ๑. บอกหลักการเขียนจดหมายได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่ ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการเขียนและเห็นความสำคัญในการเขียนจดหมาย

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง 4 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)