สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนจดหมาย เป็นการเขียนสื่อสารแทนการพูดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผู้เขียนจึงต้องเลือกใช้ถ้อยคำภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับ เขียนด้วยลายมือสะอาดเป็นระเบียบ และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ท ๒.๑ ป.๕/๕ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

ท ๒.๑ ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกหลักการเขียนจดหมายได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. ตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนจดหมายได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการเขียนและเห็นความสำคัญในการเขียนจดหมาย

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการสรุปความรู้เรื่องจดหมาย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง การเขียนจดหมาย 3 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)