สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกรอกแบบรายการ  เป็นการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสาร  เพื่อให้เอกสารนั้น ๆ มีความสมบูรณ์  ถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำแบบรายการ ผู้กรอกต้องอ่าน  ตรวจสอบทำความเข้าใจรายการให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตนเองและสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ท ๒.๑ ป.๕/๗ กรอกแบบรายการต่างๆ

ท ๒.๑ ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกหลักการกรอกแบบรายการได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                          

 ๒.  กรอกรายการต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการกรอกแบบรายการ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง การกรอกแบบรายการ 2 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)