สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต มีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การ มีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

     สาระที่ 1

    มาตรฐานการเรียนรู้

          มฐ.พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

    ตัวชี้วัด

              มฐ.พ 1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต

                                   และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ    

สาระที่2

     มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ.พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

    ตัวชี้วัด

              มฐ.พ 2.1 ป.6/2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์

    และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

     สาระที่ 4

    มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ.พ 4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกัน โรคและ

              สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

     ตัวชี้วัด

มฐ.พ4.1  ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

     สาระที่ 3

    มาตรฐานการเรียนรู้

           มฐ. ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึก

                           ในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

     ตัวชี้วัด

           มฐ. ท 3.1ป.6/4  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา

 

     สาระที่ 1

    มาตรฐานการเรียนรู้

          มฐ. ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์

                         วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  

                         ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

       ตัวชี้วัด

          มฐ. ศ 1.1  ป.6/7  สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด

                             เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการได้

2. ยกตัวอย่างระบบและอวัยวะที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตได้

3. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์

           ก่อนวัยอันควร

4. อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

    สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

      5.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรกลุ่ม

      2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม     

      3. ประเมินความรู้เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต

           4. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ระบบไหลเวียนโลหิต
เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต(1) 1 ก.ค 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)