สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพลงกล่อมเด็ก เป็นภูมิปัญญาด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารที่สะท้อนวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของคนในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า แฝงข้อคิด   คติสอนใจ ให้กับคนทุกยุคทุกสมัยได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

 จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกลักษณะของเพลงกล่อมเด็กได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. เขียนสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. เห็นคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการระบุความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก 26 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)