สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาไทยที่ใช้สื่อสารมีหลายระดับ เพื่อช่วยให้สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส กาลเทศะและสถานที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๔.๑ ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

 จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกลักษณะของภาษาแต่ละระดับได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. จำแนกคำและข้อความได้ถูกต้องตามระดับภาษา

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการทำใบงานที่ ๓ เรื่อง ระดับของภาษา

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง ระดับของภาษา 21 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)