สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาไทยมีทั้งภาษาที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เป็นภาษาราชการ และมีภาษาถิ่นตามแต่ละภาคต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะของท้องถิ่นนั้น ๆ เราควรเรียนรู้ให้เข้าใจ และนำความรู้เกี่ยวกับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีความเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

               บอกลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

             2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

               เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

               รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ตัวชี้วัด     ท ๔.๑ ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

 จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 20 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)