สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาพูด เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่มีความสนิทสนมกัน ลักษณะของภาษาไม่เคร่งครัดมากนัก ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที่มีระดับทางการ ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเลือกใช้ภาษาที่มีความเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและระดับของบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. อธิบายลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๒. เปรียบเทียบการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. ใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้เหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน 19 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)