สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนออกมาเป็นเรื่องราว โดยมีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน ผู้เขียนต้องรู้วิธีการเรียบเรียงคำ และประโยคด้วยภาษาที่สละสลวย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ท 2.1 ป.5/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม                                                             

ป.5/9 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์                                                                                                  

               ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการเขียนเรียงความได้                                                                                     

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

เขียนเรียงความได้                                                                                  

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการทำใบงานที่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ                

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน                                                                    

3 ประเมินการเขียนเรียงความและมารยาทในการเขียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ 12 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)