สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนออกมาเป็นเรื่องราว โดยมีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน ผู้เขียนต้องรู้วิธีการเรียบเรียงคำ และประโยคด้วยภาษาที่สละสลวย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป.5/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม                                                             

ป.5/9 มีมารยาทในการเขียน

 จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการเขียนเรียงความได้                                                                                     

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

เขียนแบบร่างเรียงความได้                                                                        

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                            

มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการทำใบงานที่ 11 เรื่อง การเขียนแบบร่างเรียงความ               

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ 8 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)