สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยค เป็นการนำคำหรือกลุ่มคำมาเรียงต่อกันเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและ      ภาคแสดง ต้องรู้จักการวิเคราะห์ จำแนกโครงสร้างของประโยคให้ถูกต้อง จะทำให้การสื่อสารมีความเข้าใจและได้ใจความสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 4.1 ป.4/2 จำแนกส่วนประกอบของประโยค

 จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกความหมายของประโยคได้                                                                                      

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

แต่งประโยคได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแต่งเรื่องต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการแต่งประโยค ๒ ส่วน และประโยค ๓ ส่วน              

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง ประโยคนั้นสำคัญไฉน 6 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)