สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำเชื่อม เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี ประโยคหรือข้อความให้ต่อเนื่องกัน ต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามชนิดและหน้าที่ของคำ เพื่อให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.4/1 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

บอกความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของคำเชื่อมได้                                                                

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                

จำแนกชนิดของคำเชื่อมได้                                                                                    

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำความรู้เรื่องคำเชื่อมไปใช้สื่อสารได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการทำใบงานที่ 7 เรื่อง คำเชื่อมประสานความหมาย                 

2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน         

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง คำเชื่อม ประสานความหมาย 1 ก.ค. 2565 (มีใบงานใบความรู้)