สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เป็นการพูดแสดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล โดยผู้พูดต้องเรียงลำดับเรื่องราว เหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูด ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัดและมีความหมายชัดเจนสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ท 3.1 ป.5/1 พูดแสดงความรู้ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู                                          

ท 3.1 ป.5/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้                                                               

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้                                                     

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                  

มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู             

2 ประเมินการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู                                                        

3 สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน         

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น 30 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)