สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล เป็นวิธีการตั้งประเด็นเพื่อทราบรายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ การพูดหรือเขียนสิ่งที่ต้องการรู้จากการอ่าน การฟัง การดู ควรตั้งคำถามที่ชัดเจน ตรงประเด็น เหมาะสม มีเหตุมีผล ทำให้เกิดเจตคติที่ดี สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ทำให้ได้ความรู้หรือข้อคิดที่เป็นประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 3.1 ป.5/2 ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู                                                         

ท 3.1 ป.5/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลได้                                                               

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูได้                                                

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

มีมารยาทในการฟังและการดู

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการทำใบงานที่ 5 เรื่อง การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล              

2 ประเมินการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล                                                                             

3 สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน         

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง การตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผล 29 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)