สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เป็นการเขียนแสดงอารมณ์ความรู้สึก  ความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ให้ชัดเจน และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 2.1 ป.5/6 เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา                                                         

ท 2.1 ป.5/9 มีมารยาทในการเขียน

 จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้                                                   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                               

เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้                                                                 

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                            

มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

 

1 ประเมินการทำใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น                      

2 ประเมินการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น                                                                 

3 สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น 28 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)