สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรื่องที่อ่าน จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เป็นการอ่านเพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่อง ผู้อ่านต้องรู้จักวิเคราะห์แนวคิด พร้อมทั้งบอกคุณค่า และข้อคิดที่ได้จากการอ่าน และสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 5.1 ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง                           

ท 5.1 ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม        

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้                                                              

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา ได้                                                  

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                  

นำคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

        1. ประเมินการทำใบงานที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรื่อง กระเช้าสีดา      

        2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน                           

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
ชั่วโมง กระเช้าสีดา
เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่า ของเรื่องที่อ่าน 24 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)