สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำคำบุพบทเป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยค โดยจะอยู่หน้าคำนาม หรือคำสรรพนาม

ซึ่งมีหลายชนิด ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมจึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                             

๒. แต่งประโยคโดยใช้คำบุพบทได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. บอกประโยชน์ของคำบุพบทในการสื่อสารได้

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานที่ ๑๐ คำบุพบท บอกความสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง คำบุพบท บอกความสัมพันธ์ 21 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใความรู้)