สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      คำราชาศัพท์เป็นคำที่ใช้กับบุคคลซึ่งมีฐานะต่างๆ ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป พระสงฆ์  ข้าราชการผู้ใหญ่ และสุภาพชน การเข้าใจคำราชาศัพท์ทำให้นำไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๕/๔ ใช้คำราชาศัพท์

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกความหมายของคำราชาศัพท์ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                             

๒. แต่งประโยคโดยใช้คำราชาศัพท์ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. บอกความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์ได้

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการทำใบงานเรื่อง คำราชาศัพท์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง คำราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 17 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)