สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องจำบทอาขยาน จะทำให้เห็นความงดงามและความไพเราะของภาษา เกิดความซาบซึ้ง ภูมิใจ และรักความเป็นไทย สามารถนำไปใช้อ้างอิง และนำข้อคิดไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ท ๕.๑ ป.๕/๔ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
 จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. บอกหลักการการท่องจำบทอาขยานได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๒. ท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๓. บอกประโยชน์ของการท่องจำบทอาขยานได้

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน 16 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อเสียง)