สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจคุณค่าและข้อคิดของเรื่องและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทำให้มีความคิดกว้างไกลและเข้าใจเรื่องมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
 จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๒. เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๓. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการทำใบงานที่ ๖ การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

๒ ประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน (๑) 14 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)