สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เป็นการเตรียมงานเขียนโดยนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดระบบใช้ในการวางโครงเรื่องที่มีตัวละคร ฉาก และมีการดำเนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ ซึ่งต้องอาศัยการตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ช่วยให้งานเขียนมีคุณภาพ สื่อสารได้ตรงตามจุดประสงค์ และได้ความสมบูรณ์ครบถ้วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ป.๕/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ท ๒.๑ ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
 จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. บอกหลักการหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๓. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 10 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)