สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถอดคำประพันธ์ เป็นการถอดภาษาของบทร้อยกรองต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ของกวีออกมาเป็นภาษาร้อยแก้ว ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการเข้าใจคำ รู้ความหมายของคำ การเรียบเรียงถ้อยคำ จึงจะทำให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรอง และเกิดความซาบซึ้งประทับใจ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

 ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา                    

ท ๑.๑ ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์                                                                                                                  

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกหลักการถอดคำประพันธ์ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                          

 ๒. ถอดคำประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการถอดคำประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การถอดคำประพันธ์ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 9 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)