สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ต้องอ่านให้ชัดเจน เน้นสัมผัส ถูกต้องตามอักขรวิธี และฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง การอ่านแบบทำนองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง มีสำเนียงสูงต่ำ หนักเบา ยาวสั้น เป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรี เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป มีน้ำเสียงแสดงอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่อง และมีมารยาทในการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

            ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

    ๗.๒ จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้                                                                

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                   

๒. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 7 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อเสียง)