สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำราชาศัพท์ เป็นถ้อยคำที่ใช้สื่อสารสำหรับบุคคล 5 ชั้น ได้แก่ กษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ พระสงฆ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และสุภาพชน ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น หมวดคำนาม หมวดคำกริยา หมวดเครื่องใช้ หมวดกีฬา และอื่น ๆ การเรียนเรื่อง คำราชาศัพท์ จะทำให้เข้าใจและนำไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        ท 4.1 ป.5/4 ใช้คำราชาศัพท์      

        จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

               บอกความหมายและลักษณะของคำราชาศัพท์ได้

              กระบวนการ (P)

                จัดหมวดหมู่และแต่งประโยคโดยใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

             เห็นความสำคัญในการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการทำใบงานที่ 9 การจัดหมวดหมู่คำราชาศัพท์และแต่งประโยคโดยใช้คำราชาศัพท์

      2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง คำราชาศัพท์น่ารู้ 31 พ.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)