สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจจากสารที่ได้รับ โดยการพูดส่งสารอย่างมีลำดับเหตุการณ์ เข้าใจง่าย ด้วยการใช้ภาษาที่สละสลวย ถูกต้อง ชัดเจนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้รับสาร  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ท 3.1 ป.5/1 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู                                        

     ท 3.1 ป.5/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

    จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   บอกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้

             กระบวนการ (P)

                   พูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                    มีเจคติที่ดีต่อการพูด                

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

      2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๒) 27 พ.ค 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)