สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจจากสาร   ที่ได้รับ โดยการพูดส่งสารอย่างมีลำดับเหตุการณ์ เข้าใจง่าย ด้วยการใช้ภาษาที่สละสลวย ถูกต้อง ชัดเจนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้รับสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด      

ท 3.1 ป.5/1 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู                                         

ท 3.1 ป.5/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

 บอกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้

กระบวนการ (P)

พูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    มีเจคติที่ดีต่อการพูด

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

3. ตรวจและประเมินใบงานที่ 7 เรื่อง การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๑) 26 พ.ค 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)