สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจับใจความ เพื่อวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่อ่าน และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทำให้เกิดทักษะที่ดี นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด     ท 1.1 ป.5/5 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

บอกหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

กระบวนการ (P)

จับใจความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินการอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 24 พ.ค 2565 (มีใบงาน ใบความรู้ )