สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือ ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง สวยงามเป็นระเบียบ            ตามรูปแบบตัวอักษรไทย บ่งบอกลักษณะนิสัยของผู้เขียน ซึ่งมีทั้งการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด    ต้องมีมารยาทในการเขียนจึงจะทำให้การเขียนมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด     ท 2.1 ป.5/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด                                                           

                ท 2.1 ป.5/9 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์                                                                                                                    

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                         

1. บอกหลักการคัดลายมือได้                                                                                                   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                         

2. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้                                                                                           

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

      1. ประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

      2. สังเกตพฤติกรรมการมีมารยาทในการเขียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 20 พ.ค 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)