สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์ การอ่านบท     ร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป รู้จักเน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด     ป.5/1 อ่านออกเสียบทร้อยกรองได้                                                          

                    ป.5/8 มีมารยาทในการอ่าน

2. จุดประสงค์                                                                                                                    

                  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                         

                     1. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้                                                                                  

                 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                         

                    2. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้                                                                                         

                ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                 

                  3. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

 การประเมินผล

      1. ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

      2. ประเมินการทำใบงานที่ 2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง                                                                    

      3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 18 พ.ค 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)