สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องออกเสียงให้ชัดเจน อ่านคำถูกต้อง เว้นวรรคตอนเหมาะสม น้ำเสียง น่าฟัง สอดแทรกอารมณ์การอ่านให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง และต้องมีมารยาทในการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.5/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง                                                           

ป.5/8 มีมารยาทในการอ่าน

 จุดประสงค์                                                                                                                    

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                         

1. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้                                                                                  

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                         

2. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้                                                                                         

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                 

 3. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

 การประเมินผล

      1. ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

      2. ประเมินการทำใบงานที่ 1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (เป็นใบงานทบทวน สามารถทำเป็นการบ้านได้)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 17 พ.ค 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)