สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           กราฟเส้นเป็นการนำเสนอข้อมูล โดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลาก เชื่อมต่อจุด  ซึ่งจุดแต่ละจุดจะบอก จำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่ แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับก่อนหลังของเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 3.1 ป.5/1

 ค 3.1 ป.5/2

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านกราฟเส้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น 26 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)