สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลของสิ่งเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไป  โดยต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.5/1

ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.5/2

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ(1) 22 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)