สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการ น าเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่ง  โดย แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการ น าเสนอข้อมูลของสิ่งเดียวกันและมี ลักษณะเหมือนกันตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 3.1 ป.5/1

 ค 3.1 ป.5/2

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 19 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)