สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือใกล้เคียง กันนิยมใช้  แสดงการย่นระยะของ เส้นแสดงจำนวน  เพื่อละการแสดง ข้อมูลในช่วงนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 3.1 ป.5/1

 ค 3.1 ป.5/2

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ 16 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)