สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  โดยใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างการบวกและการลบ  และ ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการ หาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าจาก ประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวก และการลบ

2.  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าจาก ประโยคสัญลักษณ์การคูณการหารโดย ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและ การหาร

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 5 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)