สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกปริมาตรเป็นทศนิยมโดย การเทียบกับ   1 ลิตร  เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร   1 ลิตร  เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์  เซนติเมตร   1 มิลลิลิตร  เท่ากับ 1 ลูกบาศก์ เซนติเมตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนหน่วยปริมาตรเป็นทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม 2 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)