สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนน้ำหนักเป็นทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย  สามารถ เขียนได้โดยเทียบกับน้ำหนักโดยใช้ ความรู้เรื่องทศนิยม สามารถเขียน เป็นทศนิยมโดยเปรียบเทียบน้ำหนัก   1 กิโลกรัม  เท่ากับ 10 ขีด 1 ขีด เท่ากับ 100  กรัม   1 กิโลกรัม  เท่ากับ 1,000 กรัม  1 ตัน  เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนหน่วยน้ำหนักเป็นทศนิยมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม 1 ก.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)