สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนหน่วยความยาวใน  รูปทศนิยม  โดยการเทียบ   1 เซนติเมตร เท่ากับ 10 มิลลิเมตร  1 เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร1 กิโลเมตร  เท่ากับ 1,000 เมตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

            ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนหน่วยความยาวเป็นทศนิยมได้

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การบอกความยาวเป็นทศนิยม 31 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)