สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยมใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบาทกับสตางค์โดยเทียบ 100 สตางค์เท่ากับ 1 บาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนค่าของเงินเป็นทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม 29 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)