สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหารที่ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนนับและมีผลหารเป็นทศนิยมใช้วิธีการเช่นเดียวกับการหารทศนิยม ด้วยจำนวนนับเนื่องจากจำนวนนับเขียนในรูปทศนิยมได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 24 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)