สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 ผลหารได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้าย

1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง หรือ 3 ตำแหน่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2.ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 22 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)