สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับอาจหาผลหารได้โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  แล้วหาผลหารของเศษส่วนด้วยจำนวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 1.1 ป.5/6

ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของทศนิยมด้วยจำนวนนับ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 17 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)