สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณทศนิยมกับทศนิยมอาจ กระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลัก แล้วนำไปคูณอีกจำนวนหนึ่ง 

จากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกัน

การคูณทศนิยมกับทศนิยม ผลคูณที่ ได้เป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหน่งของ ทศนิยมเท่ากับผลรวมของจำนวน ตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของทศนิยมคูณทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ 15 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)