สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณทศนิยม 1 ตำแหน่งคูณ กับทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลคูณที่ได้เป็น ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/6

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณ ของทศนิยม 1 ตำแหน่ง กับทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

 2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง 12 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)